วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่ง url เว็บบล็อกม.1/6

นักเรียนแจ้งที่อยู่ของบล็อกที่นักเรียนสร้างไว้ โดยการตอบโพสต์นี้ค่ะ
ตัวอย่าง kruputhanida.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Suratpittaya

รู้จักสุราษฎร์พิทยา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 11 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี  ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา”  ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,025   คน ครู   140   คน ลูกจ้างประจำ  10  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   29   คน   ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการ,วัด,ย่านธุรกิจ,ศูนย์กลางการคมนาคม ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำสั่ง html พื้นฐาน


แทรกภาพ
<img src="ลิงค์รูปภาพ" width = "ความกว้าง" height = "ความสูง">

ปรับขนาดของตัวอักษร

<H1>ขนาดใหญ่สุด</H1>
<H2>ขนาดใหญ่</H2>
<H3>ขนาดกลาง</H3>
<H4>ขนาดปกติ</H4>
<H5>ขนาดเล็ก</H5>
<H6>ขนาดเล็กสุด<H6>

ลักษณะของตัวอักษร

ลักษณะของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 3 แบบคือ
<B>ตัวหนา</B>
<I>ตัวเอียง</I>
<U>ขีดเส้นใต้ตัวอักษร</U> 
<B>ข้อความ</B>
<I>
ข้อความ</I>

<U>ข้อความ</U>

ชนิด(Font) ของตัวอักษร

<FONT FACE="ชื่อFONT"> เช่น
<FONT FACE="Ms Sans Serif">


สีของตัวอักษร
ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=ชื่อสี> เช่น 
<FONT COLOR=red>
ข้อความ</FONT> หรือ 
<FONT COLOR=green>
ข้อความ</FONT>


การจัดตำแหน่งข้อความ
<p align = "left">ข้อความชิดซ้าย </p>
<p align = "center">ข้อความอยู่กึ่งกลาง </p>
<p align = "right">
ข้อความชิดขวา </p>

การขึ้นบรรทัดใหม่
<br>รูปภาพ/ข้อความ