วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ      นางสาวธนิดา   หนูแป้น
ชื่อเล่น  ครูปู

ประวัติการศึกษา
-          ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (นักเรียนทุนสควค.)
-          ป.บัณฑิตทางการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
-          ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Blog : kruputhanida.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่ง url เว็บบล็อกม.1/6

นักเรียนแจ้งที่อยู่ของบล็อกที่นักเรียนสร้างไว้ โดยการตอบโพสต์นี้ค่ะ
ตัวอย่าง kruputhanida.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Suratpittaya

รู้จักสุราษฎร์พิทยา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 11 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี  ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา”  ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,025   คน ครู   140   คน ลูกจ้างประจำ  10  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   29   คน   ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการ,วัด,ย่านธุรกิจ,ศูนย์กลางการคมนาคม ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว